Home 9 Onze algemene voorwaarden
Home 9 Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

an “OnzeCoach B.V.”, Storkstraat 28, 3833 LB Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56655770, hierna te noemen: OnzeCoach

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: OnzeCoach: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever: de wederpartij van OnzeCoach

Overeenkomst: de op schrift vastgelegde overeenkomst tot verlening van overeengekomen diensten.

 

Artikel 2 Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OnzeCoach en een
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden die worden gehanteerd door opdrachtgever gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) in de opdrachtbevestiging of de overeenkomst door OnzeCoach van toepassing verklaard zijn.
 4. lndien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van OnzeCoach en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met OnzeCoach, voor de uitoefening waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
 2. De prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief
 3. lndien opdrachtgever in zijn order of orderbevestiging verwijst naar zijn eigen inkoop- of andere voorwaarden en/of dergelijke voorwaarden daar aan toegevoegd heeft, dan is OnzeCoach niet verplicht opdrachtgever opnieuw te wijzen op het onverminderd van toepassing zijn van artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij OnzeCoach beschikbare

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.
 1. OnzeCoach zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan OnzeCoach opgedragen taak mag worden Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door de coach geleverde dienst.
 2. OnzeCoach zal ervoor zorgdragen dat de overeenkomst wordt uitgevoerd door bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches die naar de mening van OnzeCoach voldoende gekwalificeerd OnzeCoach behoudt zich het recht voor om tussentijds bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches te vervangen. Geplande afspraken worden in overleg omgeboekt naar nieuwe bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches.
 3. lndien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OnzeCoach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. OnzeCoach zal met opdrachtgever hierover
 4. Geen enkele bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coach die door of via OnzeCoach belast wordt met het coachen van personen aangemeld door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst, zal middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of omgevingen of situaties kiezen, creëren of laten ontstaan die het vermogen van de te begeleiden of op te leiden personen beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van de voor de persoonlijke situatie dreigend letsel of Deze personen zullen daarom ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk zijn voor hetgeen zij doen en/of laten.
 5. Opdrachtgever zal er steeds voor zorgdragen dat een van zijn medewerkers met voldoende kennis van zaken en autorisatie tijdens de uitvoering van de overeenkomst als contactpersoon voor OnzeCoach zal zijn aangewezen en als zodanig zal functioneren.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OnzeCoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan OnzeCoach worden verstrekt. OnzeCoach is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. lndien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet deugdelijk, volledig of tijdig aan OnzeCoach zijn verstrekt, heeft OnzeCoach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. lndien door OnzeCoach of door OnzeCoach ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door OnzeCoach, bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches of door OnzeCoach ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart OnzeCoach voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. Geheel of gedeeltelijke overdracht van de overeenkomst door opdrachtgever of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen van opdrachtgever is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van OnzeCoach.

 

Artikel 5 Contractsduur, uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
 1. lndien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. lndien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, OnzeCoach zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. lndien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal OnzeCoach de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. lndien een vast honorarium is overeengekomen zal OnzeCoach daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal OnzeCoach geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben lnformatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. lnformatie geldt niet als vertrouwelijk indien sprake is van algemene bekendheid, of van informatie waarover de ene partij reeds beschikking had voordat zulke informatie door haar werd ontvangen van de andere partij, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
 2. Gesprekken die bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches voeren met te begeleiden personen aangemeld door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches zullen dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de gesprekken tenzij de betrokken personen zelf aangeven hier geen bezwaar tegen te hebben en bij deze mondelinge rapportage zelf aanwezig zijn of een schriftelijke rapportage vooraf hebben ingezien en goedgekeurd.
 3. De persoonlijke gegevens die vrijkomen na het gebruik van de instrumenten zullen slechts door OnzeCoach worden geïnterpreteerd en gebruikt ten behoeve van de begeleiding van In geen geval mogen deze gegevens, indien zij opdrachtgever bewust of onverhoopt ter ore komen, gebruikt worden ter beoordeling van de te begeleiden persoon.
 4. lndien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, OnzeCoach gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en OnzeCoach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is OnzeCoach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

  

Artikel 8. lntellectuele eigendom
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt OnzeCoach zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De door OnzeCoach of bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches ontworpen instrumenten, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, blijven het eigendom van OnzeCoach of bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches, terwijl de opdrachtgever zich verbindt om er voor zorg te dragen dat genoemde instrumenten niet worden gekopieerd en/of aan· derden ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven. Dezelfde verbintenis gaat de opdrachtgever aan ten aanzien van instrumenten die OnzeCoach of bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches in licentie hebben.
 3. OnzeCoach behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt

 

Artikel 9 Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 2. lndien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft OnzeCoach recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OnzeCoach zijn toe te Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door OnzeCoach voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden.
 3. lndien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OnzeCoach, zal OnzeCoach in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en de kosten voortvloeiende uit eventuele door OnzeCoach voor uitvoering van de overeenkomst aangegane verplichtingen aan derden.
 4. lndien de overdracht van de werkzaamheden voor OnzeCoach extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
 1. OnzeCoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig

 na het sluiten van de overeenkomst OnzeCoach ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is OnzeCoach bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. lndien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OnzeCoach op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. lndien OnzeCoach de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de

 

 wet en overeenkomst.

 1. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst na een opschorting verder voortgang vindt zullen de extra werkzaamheden voortvloeiend uit het opnieuw moeten opstarten van de werkzaamheden door OnzeCoach worden vergoed door opdrachtgever op basis van de hieraan bestede tijd, gemaakte kosten en de gemaakte toezichtkosten tijdens de opschorting.
 2. OnzeCoach behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen conform de geldende Klachtenprocedure van OnzeCoach gemeld te worden. De Klachtenprocedure is beschikbaar op de website van OnzeCoach.
 2. lndien een klacht gegrond is, zal OnzeCoach de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. lndien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal OnzeCoach slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel
 4. Klachten over de door een individuele zelfstandige coach verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld rechtstreeks bij de betreffende zelfstandige coach, onder kennisgeving aan De bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches verrichten hun diensten in de zelfstandige uitoefening van hun beroep of bedrijf en dragen volledige eigen verantwoordelijkheid voor de door hen verzorgde inhoudelijke coachingsessies. Eventuele klachten zullen worden afgehandeld conform de daartoe opgestelde klachtenregeling van de NOBCO of andere, vergelijkbare beroepsorganisatie waar de betreffende coach bij aangesloten is

 

Artikel 12 Honorarium en kosten
 1. De door OnzeCoach aan opdrachtgever te factureren kosten omvatten:
  1. de honorering van de werkzaamheden
  2. de gemaakte kosten

De in sub a genoemde honorering wordt bepaald op basis van de werkelijk gemaakte dagdelen vermenigvuldigd met het geldend tarief of is overeenkomstig een van te voren afgesproken bedrag. De in sub b. genoemde kosten worden bepaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten of zijn overeenkomstig een van te voren afgesproken bedrag.

 1. De door OnzeCoach opgegeven of in de overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, welke in verband met het uitvoeren van de overeenkomst zijn verschuldigd. De BTW en overige heffingen, rechten of lasten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter Wijzigingen of aanvullingen op deze bepalingen geven opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te zeggen.
 2. De door OnzeCoach opgegeven of in de overeenkomst genoemde prijzen en tarieven zijn geldig voor de daarbij genoemde periode en, indien geen periode genoemd is, voor de nog resterende periode van het kalenderjaar waarin de opgave gedaan is q. de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. lndien een accommodatie gehuurd dient te worden t.b.v. bijeenkomsten waarbij geen sprake is van een open inschrijving (de bijeenkomst wordt georganiseerd voor opdrachtgever) zal OnzeCoach aanbevelingen doen voor een accommodatie. Het huren van de betreffende accommodatie komt voor rekening van opdrachtgever en dient door opdrachtgever te worden geregeld. De verblijfs- en overnachtingskosten van hierbij betrokken bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches komen eveneens voor rekening van
 4. De in dit artikel genoemde tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar door OnzeCoach aangepast worden aan de hand van het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie. Tussentijdse tariefsonderhandelingen vinden niet plaats.

 

Artikel 13 Betaling
 1. Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 2. lndien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, dient zij OnzeCoach hiervan onmiddellijk in kennis te Voorts is zij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. lndien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 3. lndien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 28 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen

van OnzeCoach op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens OnzeCoach onmiddellijk opeisbaar.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14 lncassokosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van min of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

. over de eerste Euro 3.000,- 15%

. over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%

. over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%

. over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%

. over het meerdere 3%

 1. lndien OnzeCoach hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. De bij OnzeCoach aangesloten zelfstandige coaches of andere ingeschakelde derden verrichten hun diensten in de zelfstandige uitoefening van hun beroep of OnzeCoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de bij haar aangesloten zelfstandige coaches of andere door haar ingeschakelde derden.
 2. lndien OnzeCoach aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 

 1. De aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in dit lid onder is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OnzeCoach – of haar ondergeschikten.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is ten alle tijden

 

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnzeCoach meldt.

 

Artikel 16 Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OnzeCoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OnzeCoach niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OnzeCoach worden daaronder begrepen.
 3. OnzeCoach heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OnzeCoach haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. lndien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 5. Voor zover OnzeCoach ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OnzeCoach gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 

 1. OnzeCoach en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de NOBCO.
 2. lndien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van OnzeCoach bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft OnzeCoach het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen OnzeCoach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

OnzeCoach behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden staan op de website van OnzeCoach.

 

 

 

Leusden, 10 november 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina


Je organisatie naar een volgend niveau brengen?

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.